Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm việc đến kiệt sức hay hiện tượng karoshi ở Nhật