Kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng KHCN kiểm soát dịch COVID-19

Singapore là một trong những nước ứng dụng tốt công nghệ trong kiểm soát đại dịch COVID-19. Nguồn: AFP
Singapore là một trong những nước ứng dụng tốt công nghệ trong kiểm soát đại dịch COVID-19. Nguồn: AFP
Singapore là một trong những nước ứng dụng tốt công nghệ trong kiểm soát đại dịch COVID-19. Nguồn: AFP
Lên top