Kinh nghiệm của Việt Nam là cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển