SÁCH XANH NGOẠI GIAO VIỆT NAM:

Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ