Không có việc virus COVID-19 ở Trung Quốc biến đổi gen

Không có biến đổi gen ở virus COVID-19. Ảnh: China Daily
Không có biến đổi gen ở virus COVID-19. Ảnh: China Daily
Không có biến đổi gen ở virus COVID-19. Ảnh: China Daily
Lên top