Khai mạc Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM3)

Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC.
Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC.