Kết quả bất ngờ từ cuộc kiểm phiếu lại tốn 3 triệu USD của ông Trump

Ảnh cử tri đi bỏ phiếu ở Milwaukee, Wisconsin. Cuộc kiểm phiếu lại hoàn tất ở quận Milwaukee cho thấy ông Joe Biden tăng cách biệt phiếu với ông Trump lên 132 phiếu. Ảnh: AFP.
Ảnh cử tri đi bỏ phiếu ở Milwaukee, Wisconsin. Cuộc kiểm phiếu lại hoàn tất ở quận Milwaukee cho thấy ông Joe Biden tăng cách biệt phiếu với ông Trump lên 132 phiếu. Ảnh: AFP.
Ảnh cử tri đi bỏ phiếu ở Milwaukee, Wisconsin. Cuộc kiểm phiếu lại hoàn tất ở quận Milwaukee cho thấy ông Joe Biden tăng cách biệt phiếu với ông Trump lên 132 phiếu. Ảnh: AFP.
Lên top