Kệ nhà thờ Đức Bà cháy, Áo vàng Pháp biểu tình với tối hậu thư thứ 2

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán các nhóm đập phá trà trộn vào đoàn tuần hành của phe Áo Vàng, ngày 20.4.2019. Ảnh: Reuters
Cảnh sát dùng hơi cay giải tán các nhóm đập phá trà trộn vào đoàn tuần hành của phe Áo Vàng, ngày 20.4.2019. Ảnh: Reuters
Cảnh sát dùng hơi cay giải tán các nhóm đập phá trà trộn vào đoàn tuần hành của phe Áo Vàng, ngày 20.4.2019. Ảnh: Reuters
Lên top