Interpol cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trong dịch COVID-19

Interpol cho biết, người đi giao hàng có thể là đồng lõa hoặc vô tình liên quan tới vận chuyển ma túy. Ảnh: Interpol.
Interpol cho biết, người đi giao hàng có thể là đồng lõa hoặc vô tình liên quan tới vận chuyển ma túy. Ảnh: Interpol.
Interpol cho biết, người đi giao hàng có thể là đồng lõa hoặc vô tình liên quan tới vận chuyển ma túy. Ảnh: Interpol.
Lên top