Indonesia: Trên đường ra nghĩa địa, gió lớn thổi bay quan tài xuống hồ