Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ

Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ. Ảnh: Jakarta Post.
Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ. Ảnh: Jakarta Post.
Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ. Ảnh: Jakarta Post.
Lên top