Hộ chiếu Việt Nam quyền lực thứ mấy thế giới?

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 87 trong bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henly 2019.
Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 87 trong bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henly 2019.
Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 87 trong bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henly 2019.
Lên top