Hé lộ số phận hạt giống du hành mặt trăng cùng Apollo14 của NASA

Chân dung 3 phi hành gia tham gia sứ mệnh mặt trăng trên con tàu Apollo 14 của NASA, Stuart A Roosa ở ngoài cùng bên phải. Ảnh: NASA/Getty
Chân dung 3 phi hành gia tham gia sứ mệnh mặt trăng trên con tàu Apollo 14 của NASA, Stuart A Roosa ở ngoài cùng bên phải. Ảnh: NASA/Getty
Chân dung 3 phi hành gia tham gia sứ mệnh mặt trăng trên con tàu Apollo 14 của NASA, Stuart A Roosa ở ngoài cùng bên phải. Ảnh: NASA/Getty
Lên top