Hacker Nga lại bị nghi đánh cắp bản chụp hộ chiếu của bà Michel Obama