Giáo sư dự đoán chính xác 8 lần bầu cử Mỹ nói Trump sẽ thành tổng thống