Gần 280 công dân Việt Nam từ Châu Âu về nước an toàn

Công dân Việt Nam từ Châu Âu về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Châu Âu về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Châu Âu về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top