Fidel - người đứng trên tuyến đầu trong tình đoàn kết quốc tế với Việt Nam