TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG THĂM CHÍNH THỨC TRUNG QUỐC:

Duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh