Duterte: Nếu quan sát viên LHQ đến Philippines, tôi sẽ thụi vào đầu ông ta