Duterte: “Có 3 nước chúng ta trên thế giới: Trung - Nga - Phi“