Đợt đầu gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD bắt đầu chuyển đến người dân Mỹ

Người dân Mỹ có thể kiểm tra tình trạng chi trả tiền hỗ trợ trên trang web của IRS từ 15.3. Ảnh: AFP.
Người dân Mỹ có thể kiểm tra tình trạng chi trả tiền hỗ trợ trên trang web của IRS từ 15.3. Ảnh: AFP.
Người dân Mỹ có thể kiểm tra tình trạng chi trả tiền hỗ trợ trên trang web của IRS từ 15.3. Ảnh: AFP.
Lên top