Động đất mạnh liên tiếp ở New Zealand, xuất hiện sóng thần