Donald Trump so găng nảy lửa với Hillary Clinton trong cuộc tranh luận đầu tiên