Donald Trump "oan ức" tự gọi mình là nạn nhân bị chơi xấu