Donald Trump nêu kế hoạch trong 100 ngày đầu làm tổng thống