Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Độc lập tự chủ để bảo vệ độc lập chủ quyền