Đi Nga học Đại học M.V.Lomonosov, tại sao không?

“Những sinh viên Việt Nam đầu tiên” - gần 50 người sang Nga học ở - Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MSU), từ mùa thu 1954. Ảnh tư liệu của Học viện Tiếng Nga và Văn học trực thuộc MSU.
“Những sinh viên Việt Nam đầu tiên” - gần 50 người sang Nga học ở - Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MSU), từ mùa thu 1954. Ảnh tư liệu của Học viện Tiếng Nga và Văn học trực thuộc MSU.
“Những sinh viên Việt Nam đầu tiên” - gần 50 người sang Nga học ở - Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MSU), từ mùa thu 1954. Ảnh tư liệu của Học viện Tiếng Nga và Văn học trực thuộc MSU.
Lên top