Đến lượt ứng viên Cố vấn An ninh quay lưng với ông Trump