Đầu xuôi, đuôi chưa lọt

Ông Donald Trump đối mặt với làn sóng gió chính trị nội bộ lớn ở nước Mỹ hậu thượng đỉnh với ông Vladimir Putin.
Ông Donald Trump đối mặt với làn sóng gió chính trị nội bộ lớn ở nước Mỹ hậu thượng đỉnh với ông Vladimir Putin.
Ông Donald Trump đối mặt với làn sóng gió chính trị nội bộ lớn ở nước Mỹ hậu thượng đỉnh với ông Vladimir Putin.