Đảng Cộng hòa bất ngờ thể hiện đoàn kết ủng hộ Donald Trump