Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân Trung Quốc chuộng bà Clinton hay ông Trump?