Đan Mạch coi vai trò và vị thế Việt Nam ngày càng quan trọng ở khu vực