Đại tá Mỹ gốc Việt đưa khu trục hạm đến Đà Nẵng giao lưu hải quân