Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đại diện xứng đáng cho Việt Nam tại LHQ