Đại sứ Mỹ: Tổng thống mới là ai, chính sách với Việt Nam không thay đổi