Đại sứ Mỹ: Tôi tin tưởng và sẽ đầu tư cho thành công của phụ nữ Việt Nam