Cựu Tổng thống Israel vừa qua đời tin vào sự kết nối đặc biệt Israel - Việt Nam