Cuộc thi đại học khó nhất thế giới, nhìn từ trong cuộc