Cử tri: Ông Donald Trump một mình đấu hai trong tranh luận đầu tiên

Doug Miller cho rằng ông Donald Trump một mình đấu hai trong cuộc tranh luận đầu tiên. Ảnh: AFP
Doug Miller cho rằng ông Donald Trump một mình đấu hai trong cuộc tranh luận đầu tiên. Ảnh: AFP
Doug Miller cho rằng ông Donald Trump một mình đấu hai trong cuộc tranh luận đầu tiên. Ảnh: AFP
Lên top