Cố vấn ninh quốc gia Flynn từ chức là chiến thắng của đảng Dân chủ