Doanh nhân Việt kiều Mỹ Trần Văn Khoát:

“Có thêm tình yêu quê hương, doanh nhân chắc chắn thành công”