Chuyện thú vị đằng sau những bức ảnh đầu tiên trên thế giới

Một trong những bức ảnh đầu tiên trên thế giới được giới thiệu tại Bảo tàng Louvre Abu Dhabi. Ảnh: Musée du quai Branly - Jacques Chirac / RMN Grand Palais
Một trong những bức ảnh đầu tiên trên thế giới được giới thiệu tại Bảo tàng Louvre Abu Dhabi. Ảnh: Musée du quai Branly - Jacques Chirac / RMN Grand Palais
Một trong những bức ảnh đầu tiên trên thế giới được giới thiệu tại Bảo tàng Louvre Abu Dhabi. Ảnh: Musée du quai Branly - Jacques Chirac / RMN Grand Palais
Lên top