Chuyên gia đánh giá về xung đột biên giới Trung Quốc - Ấn Độ mới nhất

Bà Nirupama Rao - cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc. Ảnh: DNA.com.
Bà Nirupama Rao - cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc. Ảnh: DNA.com.
Bà Nirupama Rao - cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc. Ảnh: DNA.com.
Lên top