Chủ tịch Trung Quốc: Lũ lụt gay go, vào giai đoạn nguy cấp

Sửa lại đoạn đê vỡ ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 12.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sửa lại đoạn đê vỡ ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 12.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sửa lại đoạn đê vỡ ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 12.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top