ĐẠI SỨ MỸ TẠI VIỆT NAM TED OSIUS:

“Chính sách của Mỹ với Việt Nam không thay đổi dù ai là Tổng thống”