Chất thải may mặc và sáng kiến xử lý của các quốc gia phát triển

Sáng kiến xử lý chất thải may mặc. Ảnh:  Regan Vercruysse - Alan Stanton
Sáng kiến xử lý chất thải may mặc. Ảnh: Regan Vercruysse - Alan Stanton
Sáng kiến xử lý chất thải may mặc. Ảnh: Regan Vercruysse - Alan Stanton
Lên top