Bộ trưởng Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị "chiến tranh trên biển", Việt Nam nói gì?