Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Châu Á trấn an đồng minh