Bầu cử Mỹ: Donald Trump bắt kịp và vượt Hillary Clinton