Bất chấp Nhật phản đối, Trung Quốc đưa số tàu kỷ lục đến đảo tranh chấp